کلیدواژه‌ی ناپسند

واژگان label

منفور به معنای نفرت‌انگیز، ناپسند و رانده شده می‌باشد. به شخصی که مورد نفرت قرار دارد، ناپسند است و از او بدشان می‌آید، ...

به کلام یا کاری که گفتن یا انجام‌دادن آن به دلیل ممنوعیت‌های شرعی یا عرفی ناپسند باشد، تابو گفته می‌شود. در واقع آن دسته ...