کلیدواژه‌ی ناپاک

واژگان label

هیز یعنی چشم‌چران، ناپاک و بی‌شرم. به شخصی که بدچشم است و چشم‌چرانی می‌کند هیز گفته می‌شود.