کلیدواژه‌ی نامزد

اِکس یا ex به دوست قبلی و رابطه عاطفی با فردی که در گذشته بوده و حالا تمام شده است گفته می‌شود. به طور دقیق‌تر به آن در ...

کاندید در لغت به معنای نامزد، داوطلب میباشد. همچنین معنای بسیارساده لوح، زودباور و هالو هم می‌دهد. به کار بردن واژه کاند ...