کلیدواژه‌ی ناتوان

زِپرتی به معنای سُست، ضعیف و ناتوان می‌باشد. اگر به شخصی زپرتی گفته شود منظور این است که وی شخص ناتوان، فکسنی و ضعیف است ...

واژگان label

محجور به معنای ناتوان، عاجز، بی‌مهارت و بی‌عرضه است و به شخصی که به‌واسطۀ سفاهت و کم‌عقلی از تصرف در اموال خود منع شده ب ...