کلیدواژه‌ی نابودی

واژگان label

زوال به معنای نابود شدن، از بین رفتن و نیست شدن است. برای مثال زوال عقل یعنی از بین رفتن عقل و فکر انسان است که در نتیجۀ ...

واژگان label

اضمحلال یعنی نابودی، از هم پاشین، ناپدید شدن، نیست شدن.