کلیدواژه‌ی ناآشکار

سیاست label

به جلسه‌های خصوصی و ناآشکار که نتیجه و روند آن برای دیگران قابل مشاهده نباشد، جلسه غیر علنی گفته می‌شود. شرکت در جلسه‌ها ...