کلیدواژه‌ی میسیز

واژگان label

Mrs با تلفظ میسیز به خانمی گفته می‌شود که ازدواج کرده و متاهل است و شوهر دارد. Mrs کوتاه شده‌ی واژۀ Mistress است.