کلیدواژه‌ی میس

واژگان label

Miss در لغت به معنای دوشیزه است و به خانمی گفته می‌شود که مجرد است و اصطلاحا دختر می‌باشد و ازدواج نکرده است. اگر miss ب ...