کلیدواژه‌ی میانبر

بوکمارک برگرفته از واژۀ انگلیسی Bookmark که به معنای نشانه یا نشانک می‌باشد. بوکمارک در مرورگر وب به میان‌برهایی گفته می ...