کلیدواژه‌ی مکانیسم

مکانیزم یا مکانیسم به معنای سازوکار می‌باشد. در واقع به روال انجام دادن و به نتیجه رسیدن یک هدف، مکانیزم گفته می‌شود. هم ...