کلیدواژه‌ی موتور

هِندل میله‌ای معمولا دراز است که با حرکت دادن و چرخاندن آن موتور را روشن می‌کنند. روشن شدن موتورسیکلت‌ها هم از طریق هندل ...

خودرو label

به در یا روکش معمولا فلزی روی قسمت موتور خودرو که در جلوی آن قرار دارد، کاپوت گفته می‌شود. در واقع کاپوت یا درِ موتور پو ...

اشیاء label

به گیرکردن موتور را در اصطلاح گریپاژ می‌گویند. زمانی که پیستون به جداره سیلندر بچسپد موتور گریپاژ می‌کند. این اصطلاح معم ...