کلیدواژه‌ی مواظبت

واژگان label

پایش به معنای نظارت است. منظور از پایش هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از راه مشاهده دگرگونی‌هایی است که ممکن است با ...