کلیدواژه‌ی مواد مخدر

اوردوز برگرفته از واژۀ انگلیسی Overdose است و به معنای بیش‌مصرفی یا مصرف بیش از حد است. به استفادۀ بیش از حد دارو، مواد ...

واژگان label

افیون به معنای تریاک می‌باشد و ممکن است در کل به معنای مواد مخدر استفاده شود. تریاک عصاره در هوا خشک شده گل خشخاش است که ...

نشئه به معنای سرخوشی است. معمولا به حالت خوشی و کیفی که بر اثر استعمال مواد مخدر یا مشروبات الکلی به وجود می آید نشئه یا ...

تَگری‌زدن اصطلاحی است که در عامیانه به کار می‌رود و به معنای بالا‌آوردن به دلیل مصرف زیاد و ناهمگون مشروبات الکلی یا موا ...

اِسنیف کردن برگرفته از واژۀ انگلیسی Sniff است و به معنای بو کشیدن می‌باشد. معمولا به مصرف مواد مخدر از طریق بینی و بو کش ...