کلیدواژه‌ی مهارت

واژگان label

تبحر به معنای مهارت و تسلط داشتن است. در چیزی تبحر داشتن یعنی در آن کار علم و اطلاع کامل داشتن است. برابر پارسی تبحر، چی ...