کلیدواژه‌ی منفعت

مُفت بری اصطلاحی است عامیانه و به عملی گفته می‌شود که در آن فرد با استفاده از ساده لوحی دیگران و یا فرصت طلبی خودش، نفعی ...