کلیدواژه‌ی منع کردن

وتو واژه‌ای از زبان لاتین که به صورت Veto نوشته می‌شود و به معنای «من منع می‌کنم» است. نخستین بار این واژه در مجلس‌های د ...