کلیدواژه‌ی منشن کردن

مِنشن برگرفته از واژۀ انگلیسی Mention است و به معنای اشاره، ذکر و یادکردن است. منشن کردن امکانی در شبکه‌های اجتماعی است ...