کلیدواژه‌ی ممیز

سیاست label

ممیزی در لغت به معنای ارزیابی و بررسی است. این اصطلاح بیشتر به مواردی گفته می‌شود که باعث سانسور می‌شود و در صورت وجود م ...