کلیدواژه‌ی مماشات کردن

مُماشات به معنای مدارا کردن، سازگاری کردن و همراهی کردن است. در سیاست مماشات به معنای دوری گزیدن از درگیری نظامی و کوشش ...