کلیدواژه‌ی ملکه

واژگان label

Queen یا کویین به معنای ملکه و شهبانو می‌باشد و ملکه همان زن پادشاه است.