کلیدواژه‌ی ملامت

واژگان label

نکوهش به معنای سرزنش، سرکوفت، زخم زبان و ملامت می‌باشد. نکوهش کردن یعنی سرزنش کردن و کسی را سرکوفت زدن.