کلیدواژه‌ی مقایسه نادرست

قیاس مع الفارق یعنی مقایسه نادرست و به مقایسه کردن دو چیز نامربوط به هم گفته می‌شود و استفاده از یک دلیل یا مثال برای اث ...