کلیدواژه‌ی مفتخور

طفیلی به شخصی گفته می‌شود که به دیگری وابسته است. همچنین معنای مفت‌خور، سربار و انگل هم می‌دهد. کسی که ناخوانده همراه شخ ...