کلیدواژه‌ی معروف

مُتجاهر به معنای آشکارساز، شناخته‌شده و معروف می‌باشد. عموما به کسی که بی‌پرده و آشکارا کاری را انجام دهد که معمولا کاره ...

سلبریتی برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Celebrity است و به معنای فرد مشهور است و به کسی گفته می‌شود که میان مردم شناخته شده و ...