کلیدواژه‌ی مطرب

خالتور به شخصی گفته می‌شود که در مجالس شادی مانند عروسی، مجلس را گرم می‌کند و معمولا با آواز، آهنگ و موسیقی این کار را ا ...