کلیدواژه‌ی مصاحبت

واژگان label

مراوده یعنی با کسی رفت‌وآمد داشتن، ارتباط داشتن و دید و بازدید کردن است. همچنین به معنای آمیزش، حشر و نشر، مصاحبت و معاش ...