کلیدواژه‌ی مشکل

رایانه label

به مشکلات نرم‌افزاری، باگ (Bug) گفته می‌شود. باگ نوعی خطا یا اشتباه در اجرای نرم‌افزار است که موجب نتایج اشتباه یا اجرا ...

به حرف‌های نامفهوم، دشوار، سنگین و هر حرفی که درک و فهم آن مشکل باشد، قُلُمبه سُلُمبه گفته می‌شود. همچنین می‌توان به آن ...

وقتی کسی خودش را دچار مشکل کند و خودش برای خودش گرفتاری و ناراحتی درست کند، مردم به او می گویند: «خود کرده را تدبیر نیست ...