کلیدواژه‌ی مسن

واژگان label

به افراد پیر و مسن، سالخورده گفته می‌شود. در واقع به شخصی سالخورده گفته می‌شود که سن بلایی دارد و در دوران پیری به سر می ...