کلیدواژه‌ی مستقیم

دایرکت برگرفته از واژۀ انگلیسی Direct است و به معنای مستقیم یا ارتباط مستقیم می‌باشد. در برخی از شبکه‌های اجتماعی مانند ...