کلیدواژه‌ی مستاجر

سرقفلی حقی است که قانون‌گذار برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته تا از آن‌ها به نحوی ویژه حمایت کرده باشد. سرقفلی تنه ...