کلیدواژه‌ی مزاحت

مصدع اوقات اصطلاحی است که در عامیانه به کار می‌رود و به معنای باعث مزاحمت شدن و وقت کسی را گرفتن است. مصدع یعنی آن چیزی ...