کلیدواژه‌ی مریزاد

دست مریزاد نوعی تحسین و ستایش است که به شخصی گفته می‌شود که کار خاص و مهمی انجام داده باشد. مریزاد یعنی نریزد پس دست مری ...