کلیدواژه‌ی مرحوم

واژگان label

فقید یعنی از دست رفته، مرحوم و درگذشته و در کل به کسی گفته می‌شود که فوت کرده است.