کلیدواژه‌ی مرتب

آنکادر اصطلاحی‌ست که از زبان فرانسه وارد فارسی شده است و در لغت به معنای کادربندی شده و مرتب شده است. آنکادر کردن که گاه ...