کلیدواژه‌ی مدیریت

سیاست label

هیأت امنا به معنای گروه امانت‌داران است و نوعی گروه‌بندی مدیریتی محسوب می‌شود. هیأت یعنی گروه و امنا به معنای امین‌ها اس ...

فناوری label

اتوماسیون یا Automation به معنای خودکارسازی می‌باشد. این واژه برگرفته از زبان یونان باستان است که به معنی خود فرمان است. ...