کلیدواژه‌ی مدیرعامل

خط مشی یعنی راه و روش، طریقه و نحوه کار. خط مشی تعیین‌کننده محدوده تصمیم‌گیری برای مدیران سازمان یا هیئت مدیره می‌باشد. ...