کلیدواژه‌ی مدرک

علمی label

داکیومنت برگرفته از واژۀ انگلیسی Document است و به معنای اسناد، مدرک و مستندات می‌باشد. معمولا به مستندات مربوط به یک پر ...

المثنی در لغت به معنای رونوشت و نسخه‌ی دوم است. شناسنامه‌ای که المثنی باشد، شناسنامه‌ای است که یک بار دیگر برای شخص صادر ...