کلیدواژه‌ی مدرسه

سیاست label

مدرسه هیأت امنایی نوعی مدرسه است که یک هیأت امنا آن را مدیریت می‌کند. هدف مدارس هیات امنایی، استفاده از مشارکت‌های مردمی ...

اشیاء label

جا استادی به معنای جایی است که استاد در آن قرار می‌گیرد و می‌نشیند. این اصطلاح به شوخی در دانشگاه‌ها بر روی میز یا تریبو ...

واژگان label

کلاسیک برگرفته از واژۀ Classic است و به موارد یا ویژگی‌هایی گفته می‌شود که معمول و رایج است و مربوط به امروزه نیست و جدی ...

سمپاد سرواژه عنوان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان می‌باشد و نهادی است که بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد و با بهره ...