کلیدواژه‌ی مخلوقات

علمی label

کائنات به معنای تمام موجودات و مخلوقات جهان می‌باشد. در واقع کائنات در برگیرندۀ تمام آنچه در زمین و آسمان وجود دارد است. ...

واژگان label

آنام واژه‌ای است ترکی به معنای مادرم. آنا در ترکی به معنای مادر است. همچنین آنام معنای مردم، مخلوقات و آفریده‌شدگان هم م ...