کلیدواژه‌ی مخابرات

رانژه کردن اصطلاحی رایج در مراکز مخابراتی می‌باشد و  به عملی گفته می‌شود که طی آن شرکت مخابرات، برقراری ارتباط تلفن مشتر ...