کلیدواژه‌ی محوطه جریمه

ورزش label

در فوتبال، پنالتی ضربه‌ای است که در صورت خطای حریف در محوطه جریمه توسط تیم مقابل از روی نقطه پنالتی زده می‌شود. همچنین د ...