کلیدواژه‌ی مجلس

سیاست label

جلسه علنی به جلسه‌ای گفته می‌شود که خصوصی نباشد، و جریان و نتیجۀ آن برای همگان آشکار و قابل مشاهده باشد. معمولا در جلسات ...

سیاست label

استیضاح در لغت یعنی توضیح خواستن و خواستار آشکارکردن مطلبی شدن است. در سیاست استیضاح به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس ا ...

خالتور به شخصی گفته می‌شود که در مجالس شادی مانند عروسی، مجلس را گرم می‌کند و معمولا با آواز، آهنگ و موسیقی این کار را ا ...