کلیدواژه‌ی مجرد

واژگان label

Miss در لغت به معنای دوشیزه است و به خانمی گفته می‌شود که مجرد است و اصطلاحا دختر می‌باشد و ازدواج نکرده است. اگر miss ب ...

سینگل برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Single است و به معنای تنها، مجرد و تک می‌باشد. به شخصی که مجرد است و یا حتی با کسی رابطه ...