کلیدواژه‌ی مایو

اشیاء label

بیکینی که در فارسی به آن مایوی دوتکه هم گفته می‌شود نوعی لباس زنانه می‌باشد که دارای دو قسمت مشخص مجزا می‌باشد که یک قسم ...