کلیدواژه‌ی ماوس

رایانه label

به فشاردادن هر یک از کلیدهای روی موس، کلیک گفته می‌شود. به طور کلی موس از دو کلید اصلی تشکیل شده که یکی کلیک راست است و ...