کلیدواژه‌ی مارکتینگ

به افراد شناخته شده و تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی اینفلوئنسر می‌گویند. اینفلوئنسر مارکتینگ (یا بازاریابی تأثیرگذار) شا ...