کلیدواژه‌ی مادرم

واژگان label

آنام واژه‌ای است ترکی به معنای مادرم. آنا در ترکی به معنای مادر است. همچنین آنام معنای مردم، مخلوقات و آفریده‌شدگان هم م ...