کلیدواژه‌ی لوث شدن

اسپویل برگرفته از واژۀ Spoil است و به معنای لو دادن، ضایع کردن، از بین بردن و خراب کردن است. اصطلاحا به لو دادن و مطرح ک ...