کلیدواژه‌ی لجوج

به شخصی که لجباز، سِمج، پررو و لجوج است سِرتق گفته می‌شود. همچنین به معنای بد قلق، حرف نشنو و نصیحت ناپذیر هم می‌باشد.