کلیدواژه‌ی قلم

رایانه label

به قلم‌های رایانه‌ای فونت گفته می‌شود. فونت می‌تواند انواع مختلفی با شکل‌های گوناگون داشته باشد. در واقع حروف‌چینی زبان ...